Uzņemšana 2024./2025.m.g.

Dokumentus pieņem no 2024.gada 17.jūnija līdz 20.augustam:

 • Klātienē Kalnsētas ielā 24, Saldū, darba dienās (pirmdien – ceturtdien plkst. 09:00 – 16:00, piektdien plkst. 09:00 – 15:00)
 • Elektroniski parakstītu iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e pasta adresi: , un pievienojot pielikumā prasītos dokumentus
 • Sūtot pa pastu, norādot adresi Saldus tehnikums, Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV-3801 (ar norādi: Uzņemšanas komisijai)


Lai pieteiktos mācībām nepieciešami sekojoši dokumenti –

 • Iesniegumu direktorei (1.pielikums)
 • Pamatizglītību apliecinoša dokumenta un pielikuma (Sekmju izraksts) kopiju, (uzrādot oriģinālu)
 • Izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes oriģinālu (veidlapa Nr. 027/u)
 • Divas fotogrāfijas (3 cm x 4 cm)
 • Piekrišanu personas datu apstrādei (2.pielikums)

Ja attiecināms:

 • Dokumentu kopijas, kas apliecina personas ar speciālajām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu, uzrādot dokumentu oriģinālu
 • Sekmju izrakstu par apgūto programmas daļu un/vai apliecību par konkrēta moduļa apguvi personai, kura izvēlētajā izglītības programmā vēlas turpināt mācības Tehnikumā, pārnākot no citas profesionālās izglītības iestādes
 • Iepriekš iegūtās izglītības programmas izziņa par dokumenta atzīšanas kopiju, ja izglītības apliecinošs dokuments izsniegts ārvalstīs, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • Atzinums par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa un valsts pārbaudes darbu laikā

Ar izglītojamo uzņemšanas kārtību 2024.m.g./2025.m.g. iepazīties ŠEIT.