SAM 8.5.3

Par projektu ESF 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Pasākuma mērķis

Nodrošināt izglītības iestādēm, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, kā arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas (turpmāk – profesionālās izglītības iestādes), efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi.

Galvenās darbības

Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai:

  • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto cilvēkresursu plānu izstrādei vai pilnveidei;
  • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai;

Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidei;

Atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai;

Atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā.

 

Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Finansējuma saņēmējs Valsts izglītības satura centrs
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR
Īstenošanas laiks 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris