2014. gads

Saldus Profesionālā vidusskolai ir sekmīgi realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus Profesionālās vidusskolas ēkā Kalnsētas ielā 35”. Skolas ir izpildījusi noslēgto līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju  par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus Profesionālās vidusskolas ēkā Kalnsētas ielā 35” līguma  Nr.KPFI 15.3/76.

Projekta mērķis ir sasniegts, Saldus profesionālā vidusskolas skolas ēkā Kalnsētas ielā 35 ir panākta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana. Veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi, īstenojot aktivitātes:

― ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu;

― logu un durvju nomaiņa;

― jumta seguma nomaiņa;

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegsim oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju vismaz 15902.80 kgCO2 gadā ietaupījumu. Ar iepriekšminētajām aktivitātēm skolas ēkā Kalnsētas iela 35 panākts, ka kopējais patēriņa samazinājums gadā būs 60 238 kWh. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro.

Būvniecības firma tika noskaidrota saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta kārtību, rezultātiem un iesniegto piedāvājumu. Par uzvarētāju tika atzīta firma SIA “Saldus Būve”, būvdarbu līgums Nr. 2 KPFI no 08.08.2014. Līgums izpildīts 31.10.2014., parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu. Līgumcena 70935,84 EUR, kopā līgumcena ar 21% PVN 85832,37 EUR. Skola ēkas siltināšanā piedalījās, finansējot ēkas vēdināšanas darbus par 4657,33 EUR. Iepirkums atbilst zaļā iepirkuma prasībām. Autoruzraudzību veica projekta autore Līga Muižarāja, būvuzraugs Edgars Cīrulis.

Skola īsteno projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus Profesionālās vidusskolas ēkā Kalnsētas ielā 35”, Nr.KPFI-15.3/76, kura gaitā 2014.gadā veikta vienkāršotā renovācija Saldus Profesionālās vidusskolas mācību ēkas Kalnsētas iela 35.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

1. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 15902.80kgCO2 gadā;

2. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.42kgCO2/euro.

Būvdarbus veic SIA “Saldus Būve”.

Projekta kopējās izmaksas ir 98105.03 EURO (40.509997% līdzfinansējums no KPFI,  59.490003% līdzfinansējums no Saldus Profesionālās vidusskolas).

Tuvāka informācija – Aivars Ozols, projekta vadītājs, Tel: 63824291

Saldus Profesionālā vidusskolai piedaloties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ar iesniegto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus Profesionālās vidusskolas ēkā Kalnsētas ielā  35”, tas tika atbalstīts. Kā rezultātā skolas ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju  par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Saldus Profesionālās vidusskolas ēkā Kalnsētas ielā 35” Nr.KPFI 15.3/76 īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt Saldus profesionālā vidusskolas skolas ēkas Kalnsētas ielā 35, Saldū kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitātes:

― ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu;

― logu un durvju nomaiņa;

― jumta seguma nomaiņa;

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 15902.80 kgCO2 gadā. Iepriekšminētās aktivitātes skolas ēkā tiks panākts kopējais patēriņa samazinājums 60 238 kWh/gadā. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0.42 kgCO2/euro.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 98105.03 (deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts pieci euro, 03 centi), no tām:

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi (turpmāk – Atbalsta summa) ir 40.509997% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 37855.66 (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci euro, 66 centi);

Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 59.490003% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 55592.04 (piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti deviņdesmit divi euro, 04 centi).

Projekts paredzēts realizēt šajā gadā. Ir jau izsludināts iepirkums par būvdarbiem. Iepirkums atbilst zaļā iepirkuma prasībām.