2011. gads

Projekts “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

23.12.2011.

Saldus Profesionālā vidusskola ir iesniegusi SIA „Latvijas Vides investīciju fondam”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai projekta “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” grozījumu projektu un projekta pagarinājuma pieprasījumu. Skola turpina strādāt pie tehniskās dokumentācijas izstrādes, lai pēc projekta grozījumu un pagarinājuma saņemšanas būtu iespējams izsludināt atkārtotu atklāto iepirkumu konkursu „Dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 20, dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 22 un Sporta nama Kalnsētas ielā 32 vienkāršotā renovācija”.

Tuvāka informācija – Aivars Ozols, projekta vadītājs, Tel: 63824291

Projekta: “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

20.09.2011.

29.06. 2011. izsludinātais atklātais iepirkuma konkurss „Dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 20, dienesta viesnīcas korpusa Kalnsētas ielā 22 un Sporta nama Kalnsētas ielā 32 vienkāršotā renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs – Saldus PV 2011/5KPFI  11.09.2011. noslēdzās bez rezultāta.  Konkursam savus pieteikumus bija iesniegušas divas firmas, taču abu firmu piedāvājums krasi pārsniedza projektā apstiprināto būvniecībai paredzēto finansējuma apjomu, kas ir 324686,91LVL bez PVN.

Skola turpmāk strādās pie situācijas analīzes un organizēs tehniskās dokumentācijas pārstrādi, lai pēc iespējas drīzāk izsludinātu atkārtotu iepirkuma konkursu.

Tuvāka informācija – Aivars Ozols, projekta vadītājs, Tel:63824291Projekta: “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr. 2

Tiek izsludināts būvniecības nolikums, radies izmaksu pieaugums

30.06.2011.

Informējam, ka 29.06. projektā “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” irizsludināts būvniecības nolikums.

Precizējot tehnisko dokumentāciju, salīdzinot ar pieteikumu ir radies izmaksu pieaugums. Finansējums galvenokārt ir palielinājies objektā Kalnsētas iela 32 (sporta nams). Objektā ir pieaudzis jumta siltināšanas apjoms, klāt nākusi pamatoti pārstrādāta ventilācijas un apkures daļa. Skola lūdz meklēt iespējamos risinājumus gan IZM, gan Vides investīciju fondam, gan Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamentam. Projekta: “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”.

Nr. KPFI-5/62

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr. 1

Saldus Profesionālā vidusskola saņem finansējumu Vides ministrijas organizētā konkursā

20.01.2011.

Saldus Profesionālā vidusskola piedalījās Vides ministrijas organizētā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) budžeta programmas konkursā ar projektu “Saldus Profesionālās vidusskolas divu dienesta viesnīcu ēku un sporta nama ēkas daļas renovācijas kompleksi, videi draudzīgi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (Līguma Nr. KPFI-5/62), kurā piešķirts finansējums LVL 442 049,93 apmērā.

No projekta izmaksām 85% sastāda KPFI līdzekļi (nepārsniedzot LVL  375742,44), bet 15% (nepārsniedzot LVL 66307.49) ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisija samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu nav mazāks par 0,41 kg CO2/Ls gadā;

oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 154,43 tonnām CO2 gadā;

siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 51,18 kWh/m2 gadā/

Projekta īstenošanas termiņš ir 17 mēneši saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku. Projekts jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2011. gada 1. decembrim.