ES mūžizglītība

 

Mūžizglītības programma ir izveidota uz līdzšinējo Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning, Europass un citu Eiropas Kopienas programmu pamata ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā izglītošanā Eiropas mērogā.

Mūžizglītības programmas mērķi:

― caur mūžizglītību veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos;

― sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas saliedētības veidošanos;

― veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un praktiskās apmācības sistēmām Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules kvalitātes standartu izglītības jomā.

Saldus Profesionālā vidusskola kopš 1998.gada sekmīgi īsteno Leonardo da Vinci mobilitātes projektus gan izglītojamajiem, gan skolas pedagogiem, kā arī piedalās Comenius daudzpusējās skolu partnerības projektā.

Comenius

Leonardo da Vinci