Publicitātes

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr.11

Projektā turpinās ar iepirkumiem saistītās aktivitātes. Iepirkumi aprīkojumam ir aizkavējušies ar sākotnēji sagatavoto iepirkuma plānu. Iemesli, nespējām paredzēt, ka iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana, saskaņošana vairākās institūcijās aizņems tik daudz laika. Skola atbilstoši MK noteikumiem aprīkojumu ir iepirkusi Elektroniskajā iepirkuma sistēmā  (EIS), iegādāts aprīkojums par mēbeles par 13122 LVL un Informāciju tehnoloģijām aprīkojums par 92697 LVL. Pilnībā ir iegādāts fizikas kabineta aprīkojums par 17528,06 LVL. Pašlaik turpinās iepirkuma dokumentācijas pārbaudes un  skola gaida atzinumus pār iesniegtās dokumentācijas pārbaudes rezultātiem. Skola cer,  ka atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem, varēsim visu aprīkojumu ERAF projektā iegādāties savlaicīgi pilnā apjomā. Projekts beidzas 2013.gada 31. decembrī.

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr.10

Projektā norit iepirkumi  darbi, kas saistīti ar aprīkojuma iegādi atbalstāmajām  izglītības programmām ( IP) . Atbilstoši sagatavotajām specifikācijām  Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) notiek aprīkojuma iegāde informācijas tehnoloģijām un mēbelēm. Ir iegādāta jau  lielākā daļa informācijas tehnoloģiju IP  „Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi”. Noslēgts līgums par fizikas aprīkojuma iegādi. Ir izsludināts atklātais konkurss „Ceļu būvtehniķu, ģeodēzijas, celtnieku un viesnīcas aprīkojuma, iekārtu un piederumu piegāde”. Notiek  intensīvs iepirkuma darbs un aprīkojuma piegāde, lai jauno mācību gadu sagaidītu ar jaunu aprīkojumu.

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr.9

Saldus Profesionālās vidusskolas direktors Ojārs Garoza un AS “UPB” pārstāvis Arnis Lākutis 03.10.12. kopīgi parakstīja būvniecības līguma nr. 3/k/ERAF pieņemšanas-nodošanas aktu. Būvniecība skolā ir veikta pilnā apmērā, kā projektā paredzēts. Tika renovēta skolas galvenās ēka, kā arī tā saucamā kantora ēka Kalnsētas 16, kur tagad būs modernas mācību klases IP “Būvniecība”. Līguma ietvaros tika uzcelts praktisko nodarbību angārs IP “Būvniecība” un IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”. Skola gatavo dokumentus Saldus Būvvaldei, lai nodotu ēkas ekspluatācijā.

Kopumā būvniecība tika veikta par 921 917.84 latiem.

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr.8

Saldus Profesionālā vidusskola un AS „UPB” gatavojas parakstīt būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kas nozīmē, ka būvdarbi skolā ir beigušies un ēkas var nodot ekspluatācijā. Skolas pārstāvis Aivars Ozols ir ļoti apmierināts ar sasniegto rezultātu un norāda, ka tas nebūtu bijis iespējams bez sadarbības starp būvniekiem, skolu, projektu autoriem un būvuzraugiem. Vēl priecīgāks šis fakts ir tādēļ, ka 6.oktobrī skola svin savu 90.gadu jubileju un pateicoties projektam, tā sagaidīs savus audzēkņus jaunā veidolā.

Būvdarbi skolā notika projekta nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009 “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā” ietvaros.

Darbs pie projekta vēl nav beidzies, jo ēkas jānodod ekspluatācijā, kā arī turpinās darbs pie aprīkojuma iepirkumiem.

Sīkāka informācija par projektā realizētajām aktivitātēm – Aivars Ozols, tel. 63824291

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr.7

Saldus Profesionālā vidusskola informē, ka skolai pēc 13.03.12.  Ministru kabineta sēdes lēmuma, ir atļauts turpināt darbu pie projekta nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009 “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā” īstenošanas, atbilstoši noslēgtajai vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu īstenošanu. Darbi uz laiku tika apturēti pēc 27.12.2011. rīkojuma nr.622 saņemšanas, kas noteica, ka izglītības iestādes nedrīkst uzņemties jaunas saistības par projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā neslēdz būvdarbu, piegādes un citus līgumus, neveic avansa maksājumus noslēgto būvdarbu, piegādes un citu līgumu ietvaros un neuzsāk būvdarbu līgumu izpildi, ja noslēgts būvdarbu līgums, bet būvdarbi nav uzsākti.

Tā kā skola līgumu ar būvnieku AS „UPB” noslēdza 19.12.11. un uzreiz uzsāka būvdarbus, esošā līguma ietvaros skolai bija atļauts turpināt būvdarbus, taču bija apdraudēts turpmākais darbs pie projekta, piemēram, aprīkojuma iepirkšanas.

Sīkāka informācija par projektā realizētajām aktivitātēm – Aivars Ozols, tel. 63824291

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.
Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009
Mājas lapa www.spv.edu.lv
Publicitāte nr.6
Saldus Profesionālā vidusskola informē, ka par atklātā konkursa „Saldus Profesionālās vidusskolas ēku rekonstrukcijas un jaunbūves darbi” uzvarētāju tika atzīst AS „UPB”.  19.12.2011.  Saldus Profesionālā vidusskola parakstīja līgumu ar AS „UPB”, lai vēl šogad pagūtu izdarīt visus sagatavošanas darbus gaidāmajiem celtniecības un rekonstrukcijas darbiem. Konkursā savus piedāvājumus bija iesnieguši 4 pretendenti.
08.12.2011. Saldus Profesionālā vidusskola noslēdza līgumus par autoruzraudzības pakalpojumiem ar A/S „Komunālprojekts” par autoruzraudzības veikšanu objektā Kalnsētas ielā 27, ar pilnsabiedrību „Firmus-Arhitektūra” par autoruzraudzības veikšanu objektā Kalnsētas ielā 24 un SIA „Arhitektu birojs Krasts” par autoruzraudzības veikšanu objektā Kalnsētas ielā 16, pamatojoties uz atklātā konkursa „Būvniecības tehnisko projektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi 4 objektiem” rezultātiem
01.12.2011. Saldus Profesionālā vidusskola noslēdza līgumu ar SIA „VPM Latvia”, kas Iepirkuma PIL 8.1 panta kārtībā tika atzīts par uzvarētāju „Būvuzraudzība Saldus profesionālas vidusskolas ēku rekonstrukcijas un jaunbūves darbos” . Konkursam savus pieteikumus bija iesnieguši 4 pretendenti.

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr.5

28.09.2011.

Saldus Profesionālās vidusskolas īstenotā ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām „Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā” projekta nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0./10/IPIA/VIAA/099 ietvaros notiek divi iepirkuma konkursi – „Būvuzraudzība Saldus Profesionālās vidusskolas ēku rekonstrukcijas un jaunbūves darbos” un atklātais konkurss „Saldus Profesionālās vidusskolas ēkas rekonstrukcijas un jaunbūves darbi”. Pašlaik notiek konkursa pieteikumu izvērtēšanas process un rezultāti abos konkursos būs zināmi pēc Valsts Izglītības attīstības aģentūras dotā atzinuma.

Pašreiz projektā tiek strādāts pie projekta grozījumu izstrādāšanas un apstiprināšanas.

Sīkāka informācija par projektā realizētajām aktivitātēm – Aivars Ozols, tel. 63824291

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.
Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009
Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte Nr. 4

29.06.2011.

Informācija par aktualitātēm:

Šobrīd projektā notiek objekta Kalnsētas ielā 27 pārprojektēšana par multifunkcionālu mācību darbnīcu „Būvniecība” un „Kokizstrādājumu izgatavošana” izglītības programmām. Tiek veikta arī ēkas būvekspertīze, kā arī projekta dokumentācijas saskaņošana IZM.

VIAA saskaņošanai ir iedots būvuzraudzības nolikums.

Tā kā ir zināmas visu triju objektu būvniecības tāmju izmaksas, tiek gatavots atklātā konkursa būvniecības nolikums.

Divas no četrām projektēšanas firmām savlaicīgi neizpildīja projektēšanas līguma nosacījumus, tiek izvērtēta soda procentu piestādīšana.

Ņemot vērā iepriekšminētās problēmas, tiks veikti projekta grozījumi, mainīts finansu plāns un laika grafiks atbilstoši jaunajai situācijai. Celtniecības darbus nevarēs uzsākt paredzētajā laikā, tos plānots uzsākt oktobrī.

ERAF 3.1.1.1. aktivitāte

Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.

Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009

Mājas lapa www.spv.edu.lv

Publicitāte nr. 3

11.03.11.

Informējam, ka šobrīd ERAF projektā “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā” projektēšana ir pabeigta trijiem objektiem – Macību ēkas rekonstrukcija Kalnsētas ielā 16, Galdnieku darbnīcas rekonstrukcija Kalnsētas iela 25 un mācību darbnīcu celtniecība Kalnsētas ielā 27.

Ceturtajam objektam – Skolas ēkas rekonstrukcija Kalnsētas iela 24 ir dots pagarinājums, jo tehniskā projekta kvalitāte neatbilda Saldus pilsētas būvvaldes prasībām. Projektātāji nespēja iekļauties projektēšanas laika grafikā, līdz ar to ERAF projektā skolai būs jāparedz projekta grozījumi.

ERAF 3.1.1.1. aktivitāte
Projekta: “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Viesmīlības pakalpojumi” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”.
Nr. 2010/0135/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/009
Mājas lapa: www.spv.edu.lv
Publicitāte Nr. 2
17.11.10.

Laika posmā 9. – 11. novembrim audzināšanas stundu laikā notika 40 minūšu gari publicitātes pasākumi Saldus Profesionālajā vidusskolā, lai informētu 1., 2., 3. un 4. kursu audzēkņus IP “Būvniecība”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Viesmīlības pakalpojumi”,  “Datorsistēmas” un ”Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” par plānotajiem darbiem un realizācijas gaitu projektā “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmām “Būvniecība”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un „Viesmīlības pakalpojumi”” īstenošanai Saldus Profesionālajā vidusskolā”. Ar informāciju par projekta realizācijas gaitu, problēmām ir iepazīstināti arī pedagogi.

Par aktualitātēm stāsta projekta vadītājs Aivars Ozols

Informatīvā stunda IP “Kokizstrādājumu izgatavošana”