ERAF SAM 8.4.1

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Saldus tehnikums piedalās projektā  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs  

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

 

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi
  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
  • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā  

  • neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

o   vienkāršajās profesijās strādājošie.

  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam“,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas  

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts  

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

Inga Zilvere, , 25665899
Sīkāka informācija  

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

 

Projekta īstenošanas pamats  

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

NĀC MĀCĪTIES Saldus tehnikumā!

NĀC MĀCĪTIES Saldus tehnikumā!

Neformālās izglītības programmas

 

Izglītības programma

Iepriekšējā izglītība

Mācību ilgums

Grupas lielums

Norises laiki

Kopējā mācību maksa*

Līdzmaksā-jums 10%*

Mūrēšanas darbi

Pamatizglītība

10 nedēļas

(80 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

360,00 EUR

36,00 EUR

Flīzēšana

Pamatizglītība

10 nedēļas

(80 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

360,00 EUR

36,00 EUR

Apdares darbi

Pamatizglītība

10 nedēļas

(80 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

360,00 EUR

36,00 EUR

Sausās būves montāža

Pamatizglītība

4 nedēļas

(32 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

144,00 EUR

14,40 EUR

Sausās būves montāža

Pamatizglītība

10 nedēļas

(80 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

360,00 EUR

36,00 EUR

Kokizstrādājumu rasēšanas pamati

Pamatizglītība

3 nedēļas (24 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

108,00 EUR

10,80 EUR

Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati

Pamatizglītība

6 nedēļas (48 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

216,00 EUR

21,60 EUR

Mājas lapu veidošana

Pamatizglītība

4 nedēļas (32 h)

12 – 18 personas

Sestdiena

08.30 – 15.25

144,00 EUR

14,40 EUR

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

― vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam

― ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits

― vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

o   vienkāršajās profesijās strādājošie

― vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam

― bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

― pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās

karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē

― asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti

― atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

 

Pieteikšanās līdz 6. novembrim!

 

Iesniedzamie dokumenti:

― aizpildīta pieteikuma veidlapa

― izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)

― izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)