ERAF SAM 8.1.3

ES fondu projekta īstenošana

10.12.2018

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

Noslēdzies atklāts konkurss dienesta viesnīcu pārbūves veikšanai “Saldus tehnikuma dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū” (id.Nr. VIAA 2018/56 ERAF SaT). Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un izvērtēti 6 pretendentu piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Reaton, LTD”, kura iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu – 1 763 421.76 EUR bez PVN. Norit līguma slēgšanas process.

Dienesta viesnīcu būvdarbus plānots uzsākt 2019.gada janvārī. Būvdarbi SIA “Reaton, LTD” jāveic 14 mēnešu laikā no būvlaukuma nodošanas dienas.

Būvdarbu līguma ietvaros paredzēta jaunu iebūvēto mēbeļu (skapju, plauktu), kā arī virtuves darba virsmu (ar iebūvētām plīts virsmām un izlietnēm) piegāde un uzstādīšana dienesta viesnīcās.

Būvdarbu laikā plānots piegādāt un uzstādīt 2 profesionālos veļas automātus ar žāvētāju. Pēc būvdarbu pabeigšanas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcām paredzēts piegādāt jaunas gultas, ēdamgaldus, rakstāmgaldus un krēslus.

Viss projektā plānotais aprīkojums mācību programmu modernizēšanai (universālais iekrāvējs-ekskavators ar aprīkojumu, ģeodēzijas instrumenti, dabaszinību kabineta aprīkojums, datortehnika) ir iegādāts un tiek izmantots mācību vajadzībām.

Lai veiksmīgi īstenotu projektā plānotās darbības, projekta īstenošanas termiņš pagarināts līdz 2020.gada 31.maijam.

09.09.2018

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

2018.gada 27.julijā parakstīts būvprojekta “Kopmītnes (dienesta viesnīcas) pārbūve Kalnsētas iela 20, Saldus un kopmītnes (dienesta viesnīca) pārbūve Kalnsētas iela 22, Saldus ar teritorijas labiekārtojumu” pieņemšanas nodošanas akts ar SIA “Lūsis V” ar ko projektēšanas līguma izpilde ir noslēgusies.

2018.gada 6.augustā atkārtoti izsludināts “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”  iepirkums ar ID Nr. VIAA 2018/56 ERAF SaT. 2018.gada 15.augustā norisinājās būvobjekta apskate uz kuru ieradās vairāki potenciālie būvnieki. Saņemti vairāki pretendentu jautājumi par būvprojektu, līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts 2018. gada septembris.

09.06.2018

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

09.05.2018. iepirkuma komisija nolēma pārtraukt atklātu konkursu ar ID Nr.VIAA 2018/02 ERAF SaT “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana,Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū” , jo nepieciešams veikt grozījumus atklāta konkursa nolikumā, kā arī nepieciešami papildinājumi un grozījumi būvprojektā un būvdarbu apjomos. Prognozējams, ka atkārots iepirkums tiks izsludināts 2018.gada jūnijā/jūlijā.

25.05.2018. Saldus novada būvvalde pieņēma lēmumu veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvatļaujā  Nr. BIS – BV-4.1-2017-3342 (48/8 – 5) par būvobjektu “Kopmītnes (dienesta viestnīcas) pārbūve Kalnsētas iela 20, Saldus un kopmītnes (dienesta viesnīca) pārbūve Kalnsētas iela 22, Saldus ar teritorijas labiekārtojumu” tādējādi projektēšanas līguma ar SIA “Lūsis – V” izpilde ir faktiski noslēgusies.

09.03.2018

Saldus tehnikumā turpinās projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

Ziemā tika piegādāts viss projektā paredzētais aprīkojums dabaszīnību – ķīmijas un fizikas – mācību kabinetiem. SIA “Lielvārds” un SIA “Saint-Tech” piegādāja gan elektroierīces, gan virkni laboratorijas trauku un instrumentu, lai audzēkņi pilnvērtīgi varētu apgūt mācību vielu. Papildus EIS tika pasūtīti un piegādāti divi metāla skapji laboratoriju vajadzībām.

Šogad ir noslēgusies SIA “CMB” veiktā ekspertīze SIA “Lūsis V” izstrādātajam būvprojektam “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”. Ir saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kas ļāva saņemt Izglītības un zinātnes ministrijas akceptu būvprojekta tālākai virzībai.

Lai sekmētu projekta ieviešanu, jau savlaicīgi 19.01.2018. tika izsludināts iepirkums ar ID Nr.VIAA 2018/02 ERAF SaT “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”. Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts un šobrīd prognozējams, ka iepirkums noslēgsies 2018.gada aprīlī.

11.12.2017

Saldus tehnikumā projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ietvaros ir iegādāts jauns un moderns mācību aprīkojums IP “Būvniecība”. Jau vasarā tika iegādāta datortehnika, mērinstrumenti un šoruden SIA “Intrac Latvija” piegādāja universālo iekrāvēju – ekskavatoru, lai audzēkņiem specialitātē “hidrobūvju būvtehniķis” būtu iespēja pilnvērtīgi apgūt prasmes praktiskajā darbā, izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu.

Papildus projekta ietvaros ir noslēgti līgumi ar SIA “Lielvārds” un SIA “Saint-Tech” par dabaszīnību – ķīmijas un fizikas  – mācību aprīkojuma piegādi. Aprīkojums jau ir piegādāts, tas tiek pārbaudīts, testēts un drīzumā jau būs pieejams audzēkņiem mācību procesā.

Joprojām turpinās darbs pie SIA “Lūsis V” būvprojekta izstrādes. Šobrīd SIA “CMB” veic ekspertīzi būvprojektam, un tiklīdz būs saņemts pozitīvs atzinums no ekspertiem, tiks uzsākta dokumentācijas gatavošana būvdarbu iepirkuma izsludināšanai. Arvien tuvāks ir tas brīdis, kad plānots uzsākt dienesta viesnīcu Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22 pārbūvi.

17.09.2017

Saldus tehnikumā projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/009 ietvaros ir iegādāti 24 datorkomplekti un A3 formāta printeris IP “Būvniecība” specialitātes hidrobūvju būvtehniķis mācību nodrošināšanai. Tāpat šai specialitātei tika iegādāti ģeodēzijas mērinstrumenti – 15 nivelieri, digitālais nivelieris un 6 digitālie tālmēri. Tāpat ir noslēgts līgums par universālā iekrāvēja piegādi ar SIA “Intrac Latvija”, kas tik izmantots hidrobūvju būvtehniku praktisko nodarbību nodrošināšanai.

Arvien tuvāks ir tas brīdis, kad plānots uzsākt dienesta viesnīcu Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22 pārbūvi. Saldus novada būvvalde ir izsniegusi būvatļauju un tehniskā projekta izstrāde, ko veic SIA “Lūsis V” ir iegājusi finiša taisnē.

20.06.2017

Šobrīd īstenojot projektu “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/009 turpinās projektēšanas darbi Saldus tehnikuma abu dienesta viesnīcu pārbūvei. Plānots, ka drīz tiks saņemta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem un vasaras vidū jau būvprojekta sadaļas būs gatavas ekspertīzes veikšanai.

2017.gada 27.februārī izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2017/24 ERAF SaT “Saldus tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” aprīkojuma piegāde” ietvaros ir pieņemts lēmums par uzvarētāju un rit līguma slēgšanas process par universālā iekrāvēja – ekskavatora piegādi. Arī mērinstrumentu iegādes iepirkums ir noslēdzies un ir sagatavots līgums parakstīšanai un jau drīz izglītības programmas “Būvniecība” audzēkņi varēs gūt iemaņas izmantojot jauno aprīkojumu.

Lai nodrošinātu izglītības programmas “Būvniecība” audzēkņus ar modernizētu aprīkojumu arī teorētisko apmācību laikā, EIS ir veikts pasūtījums un šī gada jūlijā Saldus tehnikumam tiks piegādāti moderni stacionārie datori 24 gab., kā arī printeris A3 formāta izdrukām.

22.03.2017

Saldus tehnikums, īstenojot projektu “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/009,  27.janvārī noslēdza projektēšanas un autoruzraudzības līgumu ar SIA „Lūsis V”, kurš tika izraudzīts iepirkuma procedūras rezultātā. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnikuma abu dienesta viesnīcu pārbūves projekta.

No projekta finansējuma Saldus tehnikumam ir dota iespēja iegādāties dažādu aprīkojumu mācību vajadzībām. 2017.gada 27.februārī tika izsludināts iepirkums ar ID Nr.VIAA 2017/24 ERAF SaT “Saldus tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” aprīkojuma piegāde”, lai iegādātos universālo iekrāvēju – ekskavatoru ar pilnu komplektāciju, kā arī dažādus mērinstrumentus.  Plānots, ka šo mācību aprīkojumu Saldus tehnikums saņems šovakar un jau rudenī  izglītības programmas “Būvniecība” audzēkņi varēs gūt iemaņas izmantojot jauno aprīkojumu.

18.01.2017

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Saldus tehnikums 2017.gada 12.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Saldus tehnikums 2017.gada 12.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

Projekta “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir  Saldus tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Saldus tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – īstenos projektu, kura rezultātā līdz 2019.gada vidum tehnikuma kompleksā Saldū tiks veikti ieguldījumi, lai izveidotu mūsdienīgu vidi un modernizētu mācību aprīkojumu prioritāro izglītības programmu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks pārbūvētas zēnu un meiteņu dienesta viesnīcas, tādējādi veicinot tehnikuma pieejamību audzēkņiem, kas nedzīvo Saldū, un uzlabojot vides un sadzīves apstākļus. Ņemot vērā, ka daļa mēbeļu dienesta viesnīcās ir nolietojušās, plānots iegādāties arī jaunus galdus, krēslus un gultas.

Tāpat ieguldījumi tiks veikti sporta nama atjaunošanai, plānojot veikt sporta zāles grīdas seguma atjaunošanu un daļēju iekštelpu remontu.

Aprīkojuma modernizācija plānota izglītības programmas „Būvniecība” ar kvalifikāciju “Hidrobūvju būvtehniķis” īstenošanai, iegādājoties mācību vajadzībām nepieciešamo aprīkojumu un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Papildus tiks iegādāts aprīkojums dabaszinību kabinetiem.

Projekts tiks īstenots Kurzemes plānošanas reģionā, Saldus pilsētas pašvaldības teritorijā tehnikuma kompleksā: Kalnsētas iela Nr.20, Nr.22, Nr.24, Nr.27 un Nr.32, Saldū.

Projekta īstenošanas ilgums – 31 mēnesis pēc vienošanās noslēgšanas, ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.augustā.

Projekta kopējās izmaksas –  EUR 3 095 044, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 2 630 787,40 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 464 256,60.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstošu kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/009