Izsoļu arhīvs

Nomas tiesības uz neapdzīvojamo telpu daļu

 

Mērķis – Karsto dzērienu tirdzniecības automāta izvietošana
Pieteikumu iesniegšanas beigu datums: 26.07.2021.

Kontaktpersona: Dace Jukņeviča, tel.: 22 079 787

Nomas līguma projekts

Sludinājums

Stāvu plāns

PIKC Saldus tehnikuma virtuves telpu noma

Saskaņā ar MK 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” tiek publicēti aktuālie telpu iznomāšanas izsoles dati.

Kontaktpersona: Dace Jukņeviča, tel.: 22 079 787

 Nomas objekta veids PIKC Saldus tehnikuma virtuves un to palīgtelpu noma

Kalnsētas iela 24, Saldus

Būves kadastra apzīmējums 84250040165002

Kopējā platība 151.30 m2

Lietošanas mērķis – ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Saldus tehnikumā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

Maksimālais iznomāšanas termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Citi iznomāšanas nosacījumi Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par elektrības patēriņu, ūdens patēriņu, apkuri kā arī normatīvajos aktos paredzētie nodokļu un nodevu maksājumi, kurus maksāt, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir pienākums nomniekam.

Nomas maksā nav iekļauta summa par inventāra nomu.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā rakstiska izsole
Izsoles solis nomas maksa par telpām 0.78 EUR/ m2 (bez PVN)

 

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība Pretendents savu piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē adresē PIKC Saldus tehnikums, Kalnsētas ielā 24, Saldus) līdz 2021. gada 5. janvārim (plkst. 16:30).

Uz aploksnes norāda, ka pieteikums iesniegts PIKC Saldus tehnikuma rīkotai rakstiskai izsolei „PIKC Saldus tehnikuma virtuves un to palīgtelpu nomas izsole”, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam atrašanās vietu, kadastra numuru un nomas tiesību pretendentu.

Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā termiņā. Pēc šī termiņa pieteikumi netiek pieņemti.

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība

Izsoles nolikums

Izsole notiks Saldus tehnikumā 2021. gada 6. janvārī plkst. 10.00.

Nolikums
Līguma projekts
Stāva plāns
Foto 1   Foto 2  Foto 3  Foto 4

 

 

 

 

 

Neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 84250040169 izsole

Rakstiskās izsoles Nr.: ST2/2020

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi.”

Objekts Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84250040169.

Nomas platība 15.79

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Maksimālais iznomāšanas termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā rakstiska izsole
Izsoles solis Izsoles sākumcena ir Nomas objekta nosacītā nomas maksa gadā – EUR 1929.00

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 euro centi)

Nomas objekta nosacītā nomas maksa ir noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus nosacītai nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā, kā arī atlīdzību par iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli nomātajai platībai, un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību .

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība Pretendents savu piedāvājumu slēgtā aploksnē var iesniegt Saldus tehnikuma lietvedībā (2.stāvs) Kalnsētas ielā 24, Saldus (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16.00) līdz 2020.gada 6.augustam. Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.

Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā termiņā. Pēc šī termiņa pieteikumi netiek pieņemti.

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums
Izsole notiks Saldus tehnikumā 2020.gada 6.augustā, plkst. 10.00.

Nolikums un līguma projekts: PDF, DOCX

Kontaktpersona: Aiva Apša-Ķīšeniece, tel. nr. 22 07 97 87

Pasažieru autobusa Ford Transit izsole

Saldus tehnikums, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit izsoli.

Nolikums

Kontaktpersona: Dace Jukņeviča, tel.nr. 28 375 674

Pasažieru autobuss Ford Transit
(Klikšķināt virsū, lai palielinātu attēlu)