Izsoļu arhīvs

Neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 84250040169 izsole

Rakstiskās izsoles Nr.: ST2/2020

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi.”

Objekts

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 84250040169.

Nomas platība 15.79

Lietošanas mērķis – Lauksaimniecības zeme

Maksimālais iznomāšanas termiņš 5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli Pirmā rakstiska izsole
Izsoles solis

Izsoles sākumcena ir Nomas objekta nosacītā nomas maksa gadā – EUR 1929.00

Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 euro centi)

Nomas objekta nosacītā nomas maksa ir noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus nosacītai nomas maksai nomnieks maksā iznomātājam pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā, kā arī atlīdzību par iznomātāja samaksāto nekustamā īpašuma nodokli proporcionāli nomātajai platībai, un atlīdzina Iznomātājam vērtētāja atlīdzību .

Nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vieta, reģistrēšanas kārtība

Pretendents savu piedāvājumu slēgtā aploksnē var iesniegt Saldus tehnikuma lietvedībā (2.stāvs) Kalnsētas ielā 24, Saldus (darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16.00) līdz 2020.gada 6.augustam. Nomas pieteikumus reģistrē iesniegšanas secībā.

Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā norādītajā termiņā. Pēc šī termiņa pieteikumi netiek pieņemti.

Izsoles norises laiks un vieta, kārtība
Izsoles nolikums

Izsole notiks Saldus tehnikumā 2020.gada 6.augustā, plkst. 10.00.

Nolikums un līguma projekts: PDF, DOCX

Kontaktpersona: Aiva Apša-Ķīšeniece, tel. nr. 22 07 97 87

Pasažieru autobusa Ford Transit izsole

Saldus tehnikums, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, rīko kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit izsoli.

Nolikums

Kontaktpersona: Dace Jukņeviča, tel.nr. 28 375 674

Pasažieru autobuss Ford Transit
(Klikšķināt virsū, lai palielinātu attēlu)