Darbības mērķis

Mūsdienīga, kompetencēs balstīta un kvalitatīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana:

  1. turpināt realizēt darba vidē balstītās mācības un darba devēja vadītās praktiskās mācības un mācību prakses;
  2. nodrošināt karjeras izglītības pasākumu īstenošanu karjeras vadības prasmju apguvei un individuālās karjeras konsultācijas tālākās izglītības un nodarbinātības izvēlei;
  3. piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu vai citos ārvalstu finanšu instrumentu finansētajos projektos;
  4. paaugstināt audzēkņu kompetenci profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtējumu uzlabošanas nolūkos;
  5. turpināt pedagogu kompetenču pilnveidi, metodisko materiālu izstrādi, pozitīvas pieredzes apgūšanu un producēšanu;
  6. veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas sadarbībā ar nozares organizācijām un komersantiem.