Projekta darbs un caurviju prasmes mācību procesā

Saldus tehnikumā februārī pedagogi turpina darbu ar projektu metodi, lai nostiprinātu izglītojamo caurviju prasmes.

Profesionālo priekšmetu pedagogi Jeļena Tarasova (mūžizglītības modulis “Sabiedrība un cilvēku drošība”), Ilze Pluģe ( modulis “Hidromelioratīvo būvdarbu sagatavošana” ) un Baiba Dīriņa  (mūžizglītības moduli “Iniciatīva un uzņēmējdarbība”), savstarpēji sadarbojoties, izstrādāja projekta ideju “Esi drošs, ka darbs ir drošs”, kuru realizēja izglītības programmas Būvniecība  3. d/h kursa (kvalifikācijas Transportbūvju būvtehniķis un Hidrobūvju būvtehniķis) izglītojamie.

Jaunieši patstāvīgi pētīja sakarības starp:

– hidromelioratīvās būvniecības objektu stāvokli un pielietojamajām tehnoloģijām un pieejamajiem resursiem;

– darba vides riska faktoriem un nozarē izmantojamajiem individuāliem un kolektīviem darba aizsardzības līdzekļiem;

– darbiniekiem un darba devējiem.

Īssaite: