Personas datu aizsardzība

PIKC “Saldus tehnikums”

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

Šis paziņojums sagatavots, lai sniegtu informāciju par PIKC Saldus tehnikums (turpmāk – Tehnikums) datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju, Tehnikuma veiktajām personu datu apstrādēm, apstrādes nolūkiem kā arī fiziskas personas (datu subjekta) tiesībām.

Apstrādājot personas datus, Tehnikums ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Datu regula) un citus tiesību aktus privātuma un datu apstrādes jomā.

 

 1. Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC “Saldus tehnikums”
  Adrese: : Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801
  Tālrunis: 63807012, 22320309, elektroniskā pasta adrese:

 

 1. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:
  Tālrunis: 28664223, elektroniskā pasta adrese:

 

 1. Personas datu iegūšana un apstrāde
  Tehnikums iegūst personas datus no paša datu subjekta vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Tehnikuma datu subjekta personas datus apstrādā papīra veidā, elektroniskā formātā, piemēram, saņemot iesniegumus, potenciālo darbinieku CV, organizējot audzēkņu uzņemšanu un mācību procesa nodrošināšanu, pedagoģiskā procesa organizēšanai organizējot dažādas citas ar izglītību saistītas procesus. Personas datu apstrādi veic Tehnikuma darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, atsevišķos gadījumos arī personas, ar kurām Tehnikumam ir noslēgts līgums par datu apstrādi.

 

 1. Tehnikuma veiktās personas datu apstrādes
  Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Tehnikums datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Tehnikumam personas dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietvertu informāciju, informatīvām zīmēm, kāpēc Tehnikumam ir nepieciešami datu subjekta personas dati, un ko Tehnikums iesāks ar datu subjekta personas datiem atbilstoši Datu regulas 13.pantam.
Gadījumos, kad Tehnikums nevarēs sniegt pilnu informāciju atbilstoši Datu regulas 13.pantam, tad tā būs pieejama šeit:

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI 

Pārzinis personas datu apstrādei ir PIKC “Saldus tehnikums”, adrese: Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801, tālrunis: 63807012, elektroniskā pasta adrese:

 

Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

 

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

 

Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats:

 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c)apakšpunkts, Darba likums u.c. normatīvie akti, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības);
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts) saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi.

 

Personas datu iespējamie saņēmēji:

 • PIKC “Saldus tehnikums” personāla speciāliste (kandidāta izvērtēšana attiecīgajam amatam, saziņas un pārrunu organizēšana);
 • PIKC “Saldus tehnikums” direktore un darbinieki atbilstoši kompetencei (kas piesaistīti kandidāta izvērtēšanai);
 • Pārziņa nolīgtais apstrādātājs (elektroniskā pasta uzturētājs).

 

Personas datu glabāšanas termiņi:

 • Jūsu personas dati tiks glabāti 75 gadus pēc darbinieku atlases beigām, ja ar Jums tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības un CV pievienots personas lietai;
 • Jūsu personas dati tiks glabāti 4 mēnešus pēc darbinieku atlases beigām, ja ar Jums netiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības;
 • Ja Jūsu CV tiks saņemts, kad nenotiek atlases process un tāds netiks uzsākts, tad Jūsu dati tiks glabāti 1 mēnesi;

 

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.
 1. Datu subjekta tiesības
  Fiziskām personām ir tiesības realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Datu regulas III nodaļā:
 • pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot rakstisku pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

 1. Cita informācija
  Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Tehnikuma veikto personas datu apstrādi datu subjektiem jāsazinās ar Tehnikumu vai tā datu aizsardzības speciālistu.