2. profesionālais kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums: 1 gads

ESF finansētā izglītības programma ar pamatskolas izglītību (Projekta nosaukums  “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” – Identifikācijas numurs Nr. 7.2.1.JG2)
Programma licenzēta un akreditēta

Profesijas standarts

Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus; atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu, ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par sava darba kvalitāti.