Rokas lokmetināšanas (MMA) darbu tehnoloģija (160H)

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: Pamatizglītība
Izglītības programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 160h
Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi:
Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Ieguves forma: Klātiene

Programmas apraksts 

Izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamo spējas metināšanas darbiem ar rokas lokmetināšanu (MMA), ievērojot drošus darba paņēmienus un darba aizsardzības prasības.

 

Izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti:

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. Noteikt metāla grupu, novērtēt metināmību.
 2. Strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem (šuvmēru, šabloniem, bīdmēru).
 3. Lasīt rasējumus.
 4. Sastādīt vienkāršu detaļu un konstrukciju skices.
 5. Izmantot un kopt elektriskos rokas instrumentus.
 6. Ievērot darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.
 7. 7. Saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu.
 8. Izvēlēties nepieciešamos metināšanas piedevmateriālus.
 9. Regulēt metināšanas darba režīmus.
 10. Veikt manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektroloka metināšanas iekārtas (MMA).
 11. Metināt lokšņu un cauruļu konstrukcijas apakšējā un vertikālajā pozīcijā.
 12. Noteikt vizuāli metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos.

 

Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes:

 1. Teorētiska satura lekcijas;
 2. Praktiskās metodes (praktiskais darbs, obligāto uzdevumu izpilde);
 3. Demonstrējumi. 

 

Tālākās izglītības iespējas:

 1. Turpināt izglītoties citās profesionālās izglītības programmās.
 2. Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros.
 3. Pašizglītoties.

 

Mācību plāns:
Teorija: 46
Praktiskie darbi: 114

Programmas saturs

 1. Rokas lokmetināšanas tehnoloģija (MMA)
 2. Darba aizsardzība un ugunsdrošība
 3. Materiālu mācība
 4. Rasējumu lasīšana
 5. Elektrotehnika un elektrodrošība
 6. Metināšanas iekārtas un aprīkojums
 7. Praktiskā metināšana (MMA)

 

Izglītības programmas īstenošanas periods – 16 nedēļas

 

Kopējā summa – EUR 1160,00

Dalībnieka līdzmaksājums – EUR 116,00

 

Piesakies šeit https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/2617