Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva

Pilns nosaukums: 18_37_M_Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva

Programmas kopa: 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

  • Veidot izpratni par vizuālo materiālu sagatavošanas būtību un mērķiem
  • Pārzināt darba plānošanas un kontroles metodes vizuālo materiālu izstrādes procesā
  • Sagatavot un noformēt dažādus vizuālos materiālus izmantojot digitālos rīkus un koplietošanas programmnodrošinājumus
  • Ar patstāvīgo darbu palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas

Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

Iesaistes nosacījumi: Vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)