09.06.2018

 

 Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009  ieviešana.
 
09.05.2018 iepirkuma komisija nolēma pārtraukt atklātu konkursu ar ID Nr.VIAA 2018/02 ERAF SaT "Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana,Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū" , jo nepieciešams veikt grozījumus atklāta konkursa nolikumā, kā arī nepieciešami papildinājumi un grozījumi būvprojektā un būvdarbu apjomos. Prognozējams, ka atkārots iepirkums tiks izsludināts 2018.gada jūnijā/jūlijā.
 
 

25.05.2018. Saldus novada būvvalde pieņēma lēmumu veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvatļaujā Nr. BIS – BV-4.1-2017-3342 (48/8 – 5) par būvobjektu “Kopmītnes (dienesta viestnīcas) pārbūve Kalnsētas iela 20, Saldus un kopmītnes (dienesta viesnīca) pārbūve Kalnsētas iela 22, Saldus ar teritorijas labiekārtojumu” tādējādi projektēšanas līguma ar SIA “Lūsis – V” izpilde ir faktiski noslēgusies.

 

 

 

09.03.2018

 

Saldus tehnikumā turpinās projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ieviešana.

 

Ziemā tika piegādāts viss projektā paredzētais aprīkojums dabaszīnību – ķīmijas un fizikas  - mācību kabinetiem. SIA “Lielvārds” un SIA “Saint-Tech” piegādāja gan elektroierīces, gan virkni laboratorijas trauku un instrumentu, lai audzēkņi pilnvērtīgi varētu apgūt mācību vielu. Papildus EIS tika pasūtīti un piegādāti divi metāla skapji laboratoriju vajadzībām.

 

Šogad ir noslēgusies SIA “CMB” veiktā ekspertīze SIA "Lūsis V" izstrādātajam būvprojektam “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”. Ir saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kas ļāva saņemt Izglītības un zinātnes ministrijas akceptu būvprojekta tālākai virzībai.

 

Lai sekmētu projekta ieviešanu, jau savlaicīgi 19.01.2018.tika izsludināts iepirkums ar ID Nr.VIAA 2018/02 ERAF SaT  “Saldus tehnikuma Dienesta viesnīcu ēku pārbūve un piegulošo teritoriju labiekārtošana, Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22, Saldū”. Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts un šobrīd prognozējams, ka iepirkums noslēgsies 2018.gada aprīlī.

 

 

11.12.2017

 

Saldus tehnikumā projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ietvaros ir iegādāts jauns un moderns mācību aprīkojums IP "Būvniecība". Jau vasarā tika iegādāta datortehnika, mērinstrumenti un šoruden SIA "Intrac Latvija" piegādāja universālo iekrāvēju – ekskavatoru, lai audzēkņiem specialitātē “hidrobūvju būvtehniķis” būtu iespēja pilnvērtīgi apgūt prasmes praktiskajā darbā, izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildus projekta ietvaros ir noslēgti līgumi ar SIA “Lielvārds” un SIA “Saint-Tech” par dabaszīnību – ķīmijas un fizikas  - mācību aprīkojuma piegādi. Aprīkojums jau ir piegādāts, tas tiek pārbaudīts, testēts un drīzumā jau būs pieejams audzēkņiem mācību procesā.

 

 Joprojām turpinās darbs pie SIA "Lūsis V" būvprojekta izstrādes. Šobrīd SIA “CMB” veic ekspertīzi būvprojektam, un tiklīdz būs saņemts pozitīvs atzinums no ekspertiem, tiks uzsākta dokumentācijas gatavošana būvdarbu iepirkuma izsludināšanai. Arvien tuvāks ir tas brīdis, kad plānots uzsākt dienesta viesnīcu Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22 pārbūvi. 

 
 

17.09.2017

 

 Saldus tehnikumā projekta "Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros", Nr.8.1.3.0/16/I/009 ietvaros ir iegādāti 24 datorkomplekti un A3 formāta printeris IP "Būvniecība" specialitātes hidrobūvju būvtehniķis mācību nodrošināšanai. Tāpat šai specialitātei tika iegādāti ģeodēzijas mērinstrumenti - 15 nivelieri, digitālais nivelieris un 6 digitālie tālmēri. Tāpat ir noslēgts līgums par universālā iekrāvēja piegādi ar SIA "Intrac Latvija", kas tik izmantots hidrobūvju būvtehniku praktisko nodarbību nodrošināšanai.

 

 Arvien tuvāks ir tas brīdis, kad plānots uzsākt dienesta viesnīcu Kalnsētas ielā 20 un Kalnsētas ielā 22 pārbūvi. Saldus novada būvvalde ir izsniegusi būvatļauju un tehniskā projekta izstrāde, ko veic SIA "Lūsis V" ir iegājusi finiša taisnē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2017

 

 

Šobrīd īstenojot projektu “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/009 turpinās projektēšanas darbi Saldus tehnikuma abu dienesta viesnīcu pārbūvei. Plānots, ka drīz tiks saņemta būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem un vasaras vidū jau būvprojekta sadaļas būs gatavas ekspertīzes veikšanai.

 

2017.gada 27.februārī izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2017/24 ERAF SaT "Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība" aprīkojuma piegāde" ietvaros ir pieņemts lēmums par uzvarētāju un rit līguma slēgšanas process par universālā iekrāvēja – ekskavatora piegādi. Arī mērinstrumentu iegādes iepirkums ir noslēdzies un ir sagatavots līgums parakstīšanai un jau drīz izglītības programmas “Būvniecība” audzēkņi varēs gūt iemaņas izmantojot jauno aprīkojumu.

 

Lai nodrošinātu izglītības programmas “Būvniecība” audzēkņus ar modernizētu aprīkojumu arī teorētisko apmācību laikā, EIS ir veikts pasūtījums un šī gada jūlijā Saldus tehnikumam tiks piegādāti moderni stacionārie datori 24 gab., kā arī printeris A3 formāta izdrukām.

 

 

 

22.03.2017

 

Saldus tehnikums, īstenojot projektu “Saldus tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros”, projekta Nr.8.1.3.0/16/I/009,  27.janvārī noslēdza projektēšanas un autoruzraudzības līgumu ar SIA „Lūsis V”, kurš tika izraudzīts iepirkuma procedūras rezultātā. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnikuma abu dienesta viesnīcu pārbūves projekta. 

 

 

No projekta finansējuma Saldus tehnikumam ir dota iespēja iegādāties dažādu aprīkojumu mācību vajadzībām. 2017.gada 27.februārī tika izsludināts iepirkums ar ID Nr.VIAA 2017/24 ERAF SaT "Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība" aprīkojuma piegāde", lai iegādātos universālo iekrāvēju – ekskavatoru ar pilnu komplektāciju, kā arī dažādus mērinstrumentus.  Plānots, ka šo mācību aprīkojumu Saldus tehnikums saņems šovakar un jau rudenī  izglītības programmas “Būvniecība” audzēkņi varēs gūt iemaņas izmantojot jauno aprīkojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2017

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Saldus tehnikums 2017.gada 12.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.